Skip to content Skip to footer

Regulamin wydarzenia
ULTRA Jura Bike Weekend 2023

1. Podstawowe informacje

ULTRA Jura Bike Weekend 2023 to wydarzenie o charakterze rekreacyjnym dla osób posiadających duże doświadczenie i dobre przygotowanie fizyczne w długodystansowej jeździe na rowerze, skierowane zarówno do amatorów, jak i uczestników regularnie trenujących kolarstwo.

Na ULTRA Jura Bike Weekend 2023 składają się trzy dystanse i formuły uczestnictwa:

 • Jurajska Wyrypa Road Tour – prowadzić będzie po drogach publicznych (asfaltowych) – dostępne dystanse: 500 km, 250 km oraz 125 km,
 • Jurajska Wyrypa Gravel Tour – odbędzie się częściowo po drogach publicznych, natomiast zdecydowana większość trasy prowadzić będzie po ścieżkach i drogach gruntowych – dostępne dystanse: 400 km, 200 km oraz 100 km,
 • ULTRA Jura MTB Maraton – rywalizacja w terenie (głównie drogi szutrowe i ścieżki leśne) dla fanów kolarstwa górskiego – dystans 160 km.
 • Pierwsze Otwarte Mistrzostwa Drogowców MTB o puchar Prezesa Polskiego Kongresu Drogowego – wydarzenie dla miłośników rowerów i fanów kolarstwa górskiego, skierowane do amatorów oraz osób regularnie trenujących kolarstwo.

Wydarzenie opiera się na zasadach rywalizacji fair play. Podstawowym celem uczestników jest pokonanie wyznaczonej trasy na rowerze w możliwie najkrótszym czasie podczas jazdy non stop.

Niniejszy Regulamin odnosi się do całego wydarzenia ULTRA Jura Bike Weekend 2023 z kolei zasady rywalizacji na poszczególnych dystansach zostały opisane osobno w załącznikach do Regulaminu.

1.1. Organizator

 • Stowarzyszenie Promocji Kolarstwa PRO ROWER
  Al. Piłsudskiego 34/643, 41-303 Dąbrowa Górnicza
  NIP: 6292474149, KRS: 0000604648
  Zarejestrowano w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
 • Strona internetowa: ultraweekend.pl
 • E-mail: info@ultraweekend.pl

1.2. Termin i program wydarzenia

Wydarzenie odbędzie się w dniach 2 – 4 czerwca 2023.

 • Jurajska Wyrypa Road Tour oraz Jurajska Wyrypa Gravel Tour – start 2 czerwca 2023 (Częstochowa fabrykarowerów.com, ul. Drogowców 12)
 • ULTRA Jura MTB Maraton – start 3 czerwca 2023 (Krzeszowice, Rynek)

Szczegółowy program wydarzenia zostanie udostępniony na stronie internetowej Organizatora.

2. Rejestracja uczestników

Rejestracja uczestnika może być dokonana wyłącznie drogą internetową. Warunkiem poprawnego zgłoszenia uczestnika jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego, w którym zawarte zostaną wszystkie niezbędne dane uczestnika oraz dokonanie opłaty startowej zgodnie z cennikiem. Rejestracja będzie uznana za prawidłową tylko pod warunkiem akceptacji przez uczestnika niniejszego Regulaminu.

Uczestnik dokonując zgłoszenia deklaruje, że podane dane są prawdziwe, i że znane mu są przepisy art. 233 Kodeksu Karnego o odpowiedzialności karnej za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością.

Proces rejestracji internetowej:

a) Rejestracja uczestników drogą internetową możliwa jest przez stronę zapisy.mktime.pl.

b) Warunkiem koniecznym do prawidłowego przyjęcia zgłoszenia uczestnika jest poprawne wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

c) Zgłoszenia internetowe uczestników możliwe są do 28 maja 2023. Zgłoszenia przyjmowane są do godz. 23.59 w/w dnia.

d) Uczestnicy dokonujący rejestracji drogą internetową zobowiązani są dokonać opłaty startowej zgodnie z cennikiem i zasadami opisanymi w Regulaminie.

3. Opłaty

3.1. Zasady ogólne

a) Wysokość opłaty startowej uzależniona jest od terminu wybranego dystansu (formuły uczestnictwa).

b) Płatności za start można dokonywać przelewem elektronicznym (za pośrednictwem operatora Dotpay) – opcja przelewów dostępna jest w systemie rejestracji.

c) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za terminy realizacji przelewów bankowych. Jedynym kryterium przyjmowania wpłat jest data ich księgowania na koncie Organizatora. W przypadku tzw. szybkich płatności data wygenerowania potwierdzenia dla wpłacającego przez operatora systemu.

3.2. Cennik

Poniższe ceny odnoszą się do uczestnictwa w wydarzeniu pojedynczego uczestnika.

Formuła / dystans
Wysokość opłaty startowej
ULTRA Jura MTB Maraton
320 zł
*250 zł do 31 marca 2023
Jurajska Wyrypa Road Tour 500
Jurajska Wyrypa Gravel Tour 400
350 zł
Jurajska Wyrypa Road Tour 250
Jurajska Wyrypa Gravel Tour 200
250 zł
Jurajska Wyrypa Road Tour 125
Jurajska Wyrypa Gravel Tour 100
150 zł

a) Organizator nie zwraca opłaty wpisowej osobom, które nie ukończyły wydarzenia.

b) Płatności tytułem uczestnictwa w wybranej edycji nie podlegają zwrotowi.

c) Organizator zezwala na przeniesienie zgłoszenia na inną osobę w terminie do 30 maja 2023.

3.3. Faktury

a) Faktury wystawiane są na życzenie nabywcy do 15 dni od dokonania wpłaty.

b) W przypadku chęci otrzymania faktury, zarówno w procesie rejestracji elektronicznej jak i w czasie rejestracji dokonywanej w biurze wydarzenia należy podać NIP nabywcy.

c) Chęć otrzymania faktury należy zgłosić drogą elektroniczną na adres: maraton@ultramtb.pl przesyłając pełne dane nabywcy oraz potwierdzenie dokonania płatności.

4. Uczestnictwo w wydarzeniu

Wydarzenie odbywa się według programu publikowanego za pośrednictwem strony internetowej Organizatora oraz dostępnego w miejscu startu.

4.1. Zasady ogólne

a) Warunkiem udziału w wydarzeniu jest ukończenie 18 lat (najpóźniej w dniu wydarzenia).

b) Każdy uczestnik Jura ULTRA Bike Weekend 2023 ma obowiązek stosować się do zasad wytyczonych przez Organizatora, wymienionych w niniejszym Regulaminie oraz podawanych bezpośrednio przed wyjazdem na trasę danego dystansu.

c) Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność.

d) Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie spowodowane przez siebie szkody.

e) W czasie wydarzenia każdy uczestnik powinien obowiązkowo posiadać numer startowy oraz lokalizator GPS – udostępniany przez Organizatora.

f) Podczas wydarzenia obowiązuje elektroniczny system identyfikacji i pomiaru czasu przejazdu uczestników, a także system śledzenia położenia za pośrednictwem lokalizatorów gps (urządzeń wskazujących pozycję uczestnika na mapie).

g) Uczestnik zostanie sklasyfikowany, jeśli przejedzie trasę swojego dystansu z zaliczeniem punktów kontrolnych. W przypadku niezadziałania zestawu startowego, uczestnik zobowiązany jest do niezwłocznego zgłoszenia tego faktu w punkcie pomiaru czasu.

h) W przypadku nieścisłości w zapisie pomiaru czasu, każda z takich sytuacji będzie weryfikowana indywidualnie przez Organizatora na podstawie odczytów lokalizatora gps oraz informacji zebranych z trasy.

i) Wszystkie próby ingerencji w działanie urządzeń lokalizacyjnych (lokalizatorów gps) będą karane dyskwalifikacją.

j) Za wydanie lokalizatora GPS obowiązuje kaucja zwrotna w kwocie 50 zł (pobierana podczas wydawania lokalizatora). Obowiązkowy zwrot następuje po przekroczeniu mety. Uszkodzenie, zgubienie lub brak zwrotu lokalizatora przez uczestnika będzie skutkowało utratą kaucji zwrotnej.

k) Lokalizatory GPS będą wydawane uczestnikom w pełni naładowane, jednak to po stronie uczestnika wydarzenia będzie zapewnienie odpowiedniego naładowania urządzenia w trakcie trwania wydarzenia tak, aby urządzenie było cały czas aktywne.

l) Uczestników obowiązuje trasa wyznaczona przez Organizatora wydarzenia na udostępnionej mapie (pliki gpx). Zaleca się posiadanie własnego urządzenia, umożliwiającego odczyt mapy na trasie i nawigowanie za pomocą pliku gpx (lub za pomocą wcześniej przygotowanych wydruków).

Mapy tras poszczególnych dystansów oraz pliki gpx zostaną udostępnione za pośrednictwem strony internetowej Organizatora.

m) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędy w odczytywaniu mapy oraz błędy techniczne wynikające z odczytu plików GPX wykorzystywanych przez startujących.

n) Korzystanie z rowerów ze wspomaganiem (silnikiem elektrycznym) dopuszczalne jest wyłącznie dla startujących w kategorii E-bike.

o) Uczestnicy powinni szanować zieleń i nie zanieczyszczać terenu. Zabrania się wyrzucania opakowań po batonach, żelach i napojach poza strefę bufetu. Nie wolno używać szklanych pojemników w pobliżu i na trasie wydarzenia. Zaśmiecanie trasy wydarzenia karane będzie dyskwalifikacją.

p) W przypadku wycofania się z zawodów uczestnik ma obowiązek zgłoszenia Organizatorowi tego faktu – osobiście w punkcie pomiaru czasu lub smsem pod numerem: 502 488 611.

4.2. Bezpieczeństwo oraz zasady Fair Play

a) Uczestnicy podczas wydarzenia zobowiązani są do przestrzegania poleceń służb Organizatora.

b) W trakcie wydarzenia dostępny jest numer alarmowy organizatora: 574 212 995.

c) Każdy uczestnik zobowiązany do jazdy na sprawnym rowerze i w kasku. Brak kasku równoznaczny jest z dyskwalifikacją uczestnika.

d) Pomoc osób trzecich (wsparcie techniczne) jest dozwolone na całej trasie tylko w celu usprawnienia lub naprawy roweru, a także w celu pomocy uczestnikowi w razie wypadku.

e) Wolniejszy uczestnik powinien ustąpić szybszemu na trasie trzymając się w miarę możliwości najbliżej prawego brzegu trasy.

f) Uczestnik musi zachować szczególną uwagę, gdy trasa jest trudna technicznie lub zbliża się do drogi publicznej czy też skrzyżowania. Uczestnicy muszą liczyć się z przerwaniem jazdy podczas stromych zjazdów, trudnych warunków technicznych panujących na danym obszarze lub w momentach przejazdu przez drogi publiczne.

g) Uczestnicy nie mogą używać wulgarnych słów ani zachowywać się w sposób niesportowy. Niestosowne zachowania mogą zostać ukarane karą czasową lub dyskwalifikacją uczestnika.

4.3. Ruch drogowy

a) Wydarzenie będzie się odbywało przy nieograniczonym ruchu drogowym (w ruchu otwartym). Na wszystkich przecięciach trasy z drogami publicznymi należy zachować szczególną ostrożność i stosować się do zasad Kodeksu Ruchu Drogowego. Przecięcia z drogami publicznymi nie będą dodatkowo zabezpieczane przez służby Organizatora.

b) Uczestnicy muszą zachować szczególną ostrożność mając na uwadze możliwość wyjechania pojazdów z pól, dróg leśnych czy pojedynczych zabudowań.

c) Wszyscy uczestnicy na drogach gruntowych i publicznych powinni poruszać się prawą stroną jezdni i bezwzględnie przestrzegać przepisów Kodeksu Ruchu Drogowego.

4.4. Obowiązkowe oświadczenia i zgody uczestników

a) Start możliwy jest jedynie po zaakceptowaniu przez uczestnika niniejszego Regulaminu oraz wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (zasady przetwarzania danych określa Polityka prywatności stanowiąca załącznik do Regulaminu). Jednocześnie każdy uczestnik potwierdza zapoznanie się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia PZU NNW Sport (dostępne jako załącznik do Regulaminu).

b) Akceptacja Regulaminu i zasad przetwarzania danych osobowych – dla rejestrujących się internetowo – następuje przez oznaczenie stosownych pól w elektronicznym formularzu rejestracyjnym.

c) Zgłaszając uczestnictwo w wydarzeniu uczestnik oświadcza, że jest zdrowy i nie posiada przeciwwskazań medycznych do uprawiania długotrwałego i intensywnego wysiłku sportowego. Jednocześnie uczestnik ocenił stopień swoich możliwości fizycznych oraz charakter wydarzenia, a tym samym stopień ryzyka jaki wiąże się z udziałem w Jura ULTRA Bike Weekend 2023. Uczestnik oświadcza również, że nie posiada objawów COVID-19 i nie jest aktualnie chory.

d) Uczestnikom zaleca się posiadanie indywidualnego ubezpieczenia OC i NNW.

5. Świadczenia dla uczestników

W ramach wpisowego uczestnik otrzymuje:

 • ślad GPX trasy, który będzie wspomagał nawigowanie po ścieżce wyznaczonej przez Organizatora,
 • elektroniczny pomiar czasu oraz wyniki,
 • urządzenie lokalizacyjne GPS (lokalizator GPS),
 • ubezpieczenie NNW,
 • bufety na trasie oraz bufet na mecie,
 • ciepły posiłek regeneracyjny,
 • możliwość umycia roweru,
 • transport „przepaku” ze startu na punkt kontrolny, a następnie na metę,
 • transport bagażu z miejsca startu na metę,
 • pakiet startowy,
 • medal na mecie za przejechanie całej trasy.

6. Kary

a) W przypadku naruszenia Regulaminu Organizator może przyznać następujące kary:

 • upomnienie
 • kara czasowa
 • dyskwalifikacja

b) Dyskwalifikacja nie uprawnia uczestnika do zwrotu wpłaconego wpisowego.

c) Wniosek o ukaranie danego uczestnika do Organizatora może złożyć:

 • obsługa wydarzenia,
 • osoby odpowiedzialne za zabezpieczenie trasy,
 • minimum dwóch innych uczestników,
 • uczestnik z dowodem w postaci nagrania lub fotografii (na której widoczny jest numer startowy).

d) Powstałe kwestie sporne rozstrzyga Organizator.

7. Informacje dodatkowe

a) Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu informując o tym uczestników wydarzenia (aktualna wersja jest dostępna w biurze wydarzenia i stronie internetowej Organizatora).

b) Organizator zastrzega sobie prawo do przełożenia wydarzenia lub jego odwołania w związku z wystąpieniem klęsk żywiołowych czy też innych zdarzeń uznawanych za działanie „siły wyższej”.

c) W przypadku zaistnienia sytuacji niebezpiecznych, w tym zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych i innych uznawanych za działanie „siły wyższej” Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania wydarzenia w trakcie jego trwania. Informację o przerwaniu wydarzenia uczestnicy otrzymają za pośrednictwem wiadomości SMS (na numer podany w trakcie zgłoszenia), a także za pośrednictwem obsługi wydarzenia na trasie.

d) W sprawach nieuregulowanych przez niniejszy Regulamin, decyzje i rozstrzygnięcia będą leżały po stronie Organizatora w oparciu o przepisy prawa i zasady rywalizacji Fair Play.